Prievaly

Komisie obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY

pre volebné obdobie 2014 - 2018

schválené OZ uznesením č.7/2014 E 1, G1  zo dňa 04.12.2014

 

V zmysle čl.IIII. a IX. organizačného poriadku OZ má zriadených päť komisií a to:


a/ rozvoja, vzdelávania, kultúry, športu a sociálnych vecí

1. poslankyňa Antónia Holičová - predseda
2. poslanec Jozef Adamčík
3. poslankyňa Marta Škodová

a členovia(odborníci z radov obyvateľov obce) – Mgr. Martin Sládek, Iveta Holičová, Mgr. Jana Davinič (do 16.02.2016), Katarína Filová (od 17.02.2016), Mgr. Gabriela Tunáková, Margita Petrášová,Mgr. Ľubica Kiráľová, Dominik Mihál, Miriama Šeligová,
Ing.Alena Tarkošová – zapisovateľka


b/ výstavby, územného plánovania, poľnohospodárskeho, vodného a lesnéhohospodárstva

1. poslanec Jozef Petrovič - predseda
2. poslanec Pavol Šeliga

a členovia (odborníci z radov obyvateľov obce) – Ing. Tomáš Olšovský,Ing. Peter Holič, Milan Bílik
Bc. Daniela Pavlíková – zapisovateľka


c/ pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

1. poslanec Erik Slezák - predseda
2. poslanec Pavol Šeliga
3. poslanec Jozef Petrovič

 

a členovia (odborníci z radov obyvateľov obce) – Ing. Tomáš Olšovský
Bc. Daniela Pavlíková – zapisovateľka

d/ finančnú a pre správu obecného majetku, obchodnú a cestovného ruchu

1. poslanec Alojz Vittek - predseda
2. poslankyňa Marta Škodová

a členovia(odborníci z radov obyvateľov obce) – Ing. Slavomíra Lukáčková,Jozef Holič, Jozef Vanek, Dana Bíliková
Bc. Daniela Pavlíková – zapisovateľka

 

e/ na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra a na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov majetkového priznania starostu

1. poslanec Pavol Šeliga - predseda
2. poslanec Alojz Vittek
3. poslanec Antónia Holičová

Bc. Daniela Pavlíková – zapisovateľka

 

Komisie obecného zastupiteľstva obce PRIEVALY pre volebné obdobie 2010 - 2014

schválené OZ uznesením č.8/2010 dňa 27.12.2010

Komisia na preberanie oznámení funkcií, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce, finančnú a pre správu obecného majetku, obchodu a cestovného ruchu

predseda komisie: Jozef Holič,
členovia: Pavol Šeliga, Ing. Peter Holič, Bc. Daniela Pavlíková.

 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a sociálnych vecí

predsedkyňa: Antónia Holičová,
členovia: Mgr. Martin Sládek, Ing. Alena Tarkošová, Margita Petrášová, Iveta Holičová, Bc. Jana Poláková, Irena Holičová, Mgr. Gabriela Tunáková, Dana Hološková, Magdaléna Ambrová, Miriama Šeligová, Jozef Adamčík.

 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a ochranu verejného poriadku

predseda komisie: - Pavol Holič,
členovia: Milan Bílik, Ing. Tomáš Olšovský PhD.