Prievaly

Všeobecne záväzné nariadenia obce.

 
Príloha Veľkosť
52-VZN_c1-2020-Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_a_domu_smutku_v_obci_Prievaly.pdf 5.45 MB
35.Zasady hospodarenia s financnymi prostriedkami Obce Prievaly.PDF 4.89 MB
3.Organizacny poriadok obce PRIEVALY zo dna 31.3.2015.PDF 4.83 MB
34.Zaverecny ucet Obce Prievaly a rozpoctove hospodarenie za rok 2015.PDF 4.38 MB
48-VZN_c2-2019_o_rozsahusposobe_urcenia_a_vyske_uhrady_za_socsluzby_poskytovane_Obcou_Prievaly.pdf 4.07 MB
46.VZN-c.2-2018-o-rozsahusposobe-urcenia-a-vyske-uhrady-za-soc.sluzby-poskytovane-Obcou-Prievaly.pdf 3.97 MB
37.VZN c.3.2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a DSO na uzemi obce Prievaly.PDF 3.70 MB
51-VZN_c5-2019_o_miestnych_daniach.pdf 3.47 MB
5. Statut obce Prievaly zo dna 31.3.2015.PDF 3.43 MB
42.VZN c.1.2017 o podmienkach pridelovania a byvania v najomnych bytoch obstaranych z verejnych prostriedkov s podporou statu.PDF 3.16 MB
54-VZN_c3-2020_o_organizacii_miestneho_referenda_v_obci_Prievaly.pdf 3.12 MB
43.VZN c.2.2017 o rozsahu sposobe urcenia a vyske uhrady za socialne sluzby poskytovane obcou Prievaly.PDF 2.98 MB
31. VZN c.2-2015 o miestnych daniach.PDF 2.72 MB
40.VZN c.6.2016 o miestnych daniach.PDF 2.62 MB
49-VZN_c3-2019_o_poplatku_za_komunalne_odpady_a_DSO.pdf 1.99 MB
45.VZN-c.1-2018-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO-na-uzemi-Obce-Prievaly.pdf 1.93 MB
47-VZN_obce_Prievaly_c-1-2019_o_vyske_mesacprispevku_na_ciastocnu_uhradu_vydavkov_a_nakladov_skol_a_skolzariaden_na_zem_obce_Prievaly.pdf 1.91 MB
36.VZN c.2.2016 o vyske prispevku zak.zastupcu dietata a ziaka na ciastocnu uhradu nakladov na dieta a ziaka v predskolskom a skolskom zariadeni Obce Prievaly.PDF 1.70 MB
55-Dodatok_c1_k_VZN_obce_Prievaly_c2-2019_o_rozsahusposobe_urcenia_a_vyske_uhrady_za_socialne_sluzby_poskytovane_obcou_Prievaly.pdf 1.55 MB
43b-VZN_c3-2017_o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia_prevadzkovatelmi_malych_zdrojov_znecistenia_na_uzemi_obce_Prievaly.pdf 1.54 MB
44.-Dodatok-c.1-k-VZN-c.2-2017-o-rozsahu-sposobe-urcenia-a-vyske-uhrady-za-socialne-sluzby-poskytovane-obcou-Prievaly.pdf 1.37 MB
30.VZN c. 1-2015 o miestnom poplatku za KO a DSO na uzemi obce Prievaly.PDF 1.25 MB
39.VZN c.5.2016 o miestnom poplatku za kom.odpady a DSO na uzemi obce Prievaly.PDF 1.22 MB
41.Dodatok c.1 VZN c.2.2016 o vyske prispevku zak.zastupcu dietata a ziaka na ciastocnu uhradu nakladov na dieta a ziaka v predskolskom a skolskom zariadeni Obce Prievaly a uhradu stravneho.PDF 1.19 MB
56-VZN_c4-2020_o_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO_na_uzemi_obce_Prievaly.pdf 985 KB
27.Dodatok c.1 k VZN 2-2011 o vyske prispevku za pobyt v MS.pdf 704 KB
33.Sprava nezavisleho auditora k 31.12.2015.PDF 624 KB
38.VZN c.4.2016 o urceni vysky dotacie na mzdy a prevadzku na dieta v MS a dieta skol.zariadenia na rok 2017.PDF 583 KB
22.VZN c. 1-2012 o uzemnom plane obce Prievaly.PDF 557 KB
32. VZN c.1-2016 o mieste a case zapisu dietata na plnenie povinnej skolskej dochadzky v ZS.PDF 516 KB
7-VZN_c-1-2008_o_urceni_pravidiel_predaja.pdf 508 KB
53-VZN_c2-2020_o_urceni_pravidiel_casu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb_na_uzemi_obce_Prievaly.pdf 505 KB
50-VZN_c4-2019_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_v_MS_a_skolskych_zariadeniach_v_obci_Prievaly_v_roku_2020.pdf 412 KB
16.VZN c.2-2011 o vyske prispevku za pobyt v MS.pdf 383 KB
13.VZN c.3-2010 o dotaciach na MSSJ a SK.pdf 371 KB
29.VZN c.5-2013 o miestnom poplatku za odpady.pdf 330 KB
28.VZN c.4-2013 o miestnych daniach.pdf 326 KB
21.VZN c.7-2011 - Prevdz.poriadok KD.pdf 323 KB
4.Rokovaci poriadok OZ Prievaly schvaleny OZ dna 23.08.2010.pdf 302 KB
5.Statut obce schvaleny OZ dna 31.08.2007.pdf 300 KB
15.VZN c.1-2011 o podmienkach pridelovania a byvania v bytoch urcenych na najom.pdf 256 KB
24.VZN c.3-2012 o miestnych daniach.pdf 236 KB
6.Pracovny poriadok schvaleny OZ dna 14.12.2008.pdf 212 KB
3.Organizacny poriadok obce PRIEVALY zo 14.12.2007.pdf 201 KB
20.VZN c.6-2011 poriadok pohrebiska obce Prievaly.pdf 187 KB
18.VZN c.4-2011 o miestnych daniach.pdf 183 KB
10.VZN c.3-2009 o_posk._jednoraz._davky_v_HN.pdf 170 KB
19.VZN c.5-2011 Podmienky najmu a pouzitia inv.KD.pdf 149 KB
14.VZN c.4-2010 naklad. s odpadmi.pdf 147 KB
26.VZN c.1-2013 o ureni vysky dotacie na prevadzku a mzdy na diea v materskej skole v skolskych zariadeniach so sidlom na uzemi obce PRIEVALY.pdf 142 KB
12.VZN c.2-2010 o miest.poplatku za odpady.pdf 139 KB
11.VZN c.4-2009 o poriadku a cistote.pdf 136 KB
9.Zasady hospodarenia s majetkom obce PRIEVALY shvalene OZ Prievaly 13.10.2009.pdf 131 KB
17.VZN c.3-2011 o urceni miesta a casu zapisu.pdf 128 KB
31.VZN c.2-2015 o miestnych-daniach.pdf 125 KB
25.VZN c.4-2012 o miestnom poplatku za odpady.pdf 123 KB
23.VZN c.2-2012 o poskytovani socialnych sluzieb a uhradach za poskytovane sluzby.pdf 120 KB
1.Dodatok c.1 o sposobe uhrady za poskytovanu opatrovatelsku sluzbu.pdf 112 KB
8.VZN c.2-2008 miestne komuniknikacie.pdf 96.5 KB
22.VZN c.1-2012 o uzemnom plane obce Prievaly.pdf 80.5 KB
30.VZN c.1-2015 o miest.poplatku za odpady.pdf 75.6 KB
2.DOMOV PORIADOK v NB.pdf 66.8 KB