Prievaly

Všeobecne záväzné nariadenia obce.

 
Príloha Veľkosť
56-VZN_c4-2020_o_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO_na_uzemi_obce_Prievaly.pdf 985 KB
55-Dodatok_c1_k_VZN_obce_Prievaly_c2-2019_o_rozsahusposobe_urcenia_a_vyske_uhrady_za_socialne_sluzby_poskytovane_obcou_Prievaly.pdf 1.55 MB
54-VZN_c3-2020_o_organizacii_miestneho_referenda_v_obci_Prievaly.pdf 3.12 MB
53-VZN_c2-2020_o_urceni_pravidiel_casu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb_na_uzemi_obce_Prievaly.pdf 505 KB
52-VZN_c1-2020-Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska_a_domu_smutku_v_obci_Prievaly.pdf 5.45 MB
51-VZN_c5-2019_o_miestnych_daniach.pdf 3.47 MB
50-VZN_c4-2019_o_urceni_vysky_dotacie_na_mzdy_a_prevadzku_v_MS_a_skolskych_zariadeniach_v_obci_Prievaly_v_roku_2020.pdf 412 KB
49-VZN_c3-2019_o_poplatku_za_komunalne_odpady_a_DSO.pdf 1.99 MB
48-VZN_c2-2019_o_rozsahusposobe_urcenia_a_vyske_uhrady_za_socsluzby_poskytovane_Obcou_Prievaly.pdf 4.07 MB
47-VZN_obce_Prievaly_c-1-2019_o_vyske_mesacprispevku_na_ciastocnu_uhradu_vydavkov_a_nakladov_skol_a_skolzariaden_na_zem_obce_Prievaly.pdf 1.91 MB
46.VZN-c.2-2018-o-rozsahusposobe-urcenia-a-vyske-uhrady-za-soc.sluzby-poskytovane-Obcou-Prievaly.pdf 3.97 MB
45.VZN-c.1-2018-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO-na-uzemi-Obce-Prievaly.pdf 1.93 MB
44.-Dodatok-c.1-k-VZN-c.2-2017-o-rozsahu-sposobe-urcenia-a-vyske-uhrady-za-socialne-sluzby-poskytovane-obcou-Prievaly.pdf 1.37 MB
43b-VZN_c3-2017_o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia_prevadzkovatelmi_malych_zdrojov_znecistenia_na_uzemi_obce_Prievaly.pdf 1.54 MB
43.VZN c.2.2017 o rozsahu sposobe urcenia a vyske uhrady za socialne sluzby poskytovane obcou Prievaly.PDF 2.98 MB
42.VZN c.1.2017 o podmienkach pridelovania a byvania v najomnych bytoch obstaranych z verejnych prostriedkov s podporou statu.PDF 3.16 MB
41.Dodatok c.1 VZN c.2.2016 o vyske prispevku zak.zastupcu dietata a ziaka na ciastocnu uhradu nakladov na dieta a ziaka v predskolskom a skolskom zariadeni Obce Prievaly a uhradu stravneho.PDF 1.19 MB
40.VZN c.6.2016 o miestnych daniach.PDF 2.62 MB
39.VZN c.5.2016 o miestnom poplatku za kom.odpady a DSO na uzemi obce Prievaly.PDF 1.22 MB
38.VZN c.4.2016 o urceni vysky dotacie na mzdy a prevadzku na dieta v MS a dieta skol.zariadenia na rok 2017.PDF 583 KB
37.VZN c.3.2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a DSO na uzemi obce Prievaly.PDF 3.70 MB
36.VZN c.2.2016 o vyske prispevku zak.zastupcu dietata a ziaka na ciastocnu uhradu nakladov na dieta a ziaka v predskolskom a skolskom zariadeni Obce Prievaly.PDF 1.70 MB
35.Zasady hospodarenia s financnymi prostriedkami Obce Prievaly.PDF 4.89 MB
34.Zaverecny ucet Obce Prievaly a rozpoctove hospodarenie za rok 2015.PDF 4.38 MB
33.Sprava nezavisleho auditora k 31.12.2015.PDF 624 KB
32. VZN c.1-2016 o mieste a case zapisu dietata na plnenie povinnej skolskej dochadzky v ZS.PDF 516 KB
31. VZN c.2-2015 o miestnych daniach.PDF 2.72 MB
31.VZN c.2-2015 o miestnych-daniach.pdf 125 KB
30.VZN c. 1-2015 o miestnom poplatku za KO a DSO na uzemi obce Prievaly.PDF 1.25 MB
30.VZN c.1-2015 o miest.poplatku za odpady.pdf 75.6 KB
29.VZN c.5-2013 o miestnom poplatku za odpady.pdf 330 KB
28.VZN c.4-2013 o miestnych daniach.pdf 326 KB
27.Dodatok c.1 k VZN 2-2011 o vyske prispevku za pobyt v MS.pdf 704 KB
26.VZN c.1-2013 o ureni vysky dotacie na prevadzku a mzdy na diea v materskej skole v skolskych zariadeniach so sidlom na uzemi obce PRIEVALY.pdf 142 KB
25.VZN c.4-2012 o miestnom poplatku za odpady.pdf 123 KB
24.VZN c.3-2012 o miestnych daniach.pdf 236 KB
23.VZN c.2-2012 o poskytovani socialnych sluzieb a uhradach za poskytovane sluzby.pdf 120 KB
22.VZN c. 1-2012 o uzemnom plane obce Prievaly.PDF 557 KB
22.VZN c.1-2012 o uzemnom plane obce Prievaly.pdf 80.5 KB
21.VZN c.7-2011 - Prevdz.poriadok KD.pdf 323 KB
20.VZN c.6-2011 poriadok pohrebiska obce Prievaly.pdf 187 KB
19.VZN c.5-2011 Podmienky najmu a pouzitia inv.KD.pdf 149 KB
18.VZN c.4-2011 o miestnych daniach.pdf 183 KB
17.VZN c.3-2011 o urceni miesta a casu zapisu.pdf 128 KB
16.VZN c.2-2011 o vyske prispevku za pobyt v MS.pdf 383 KB
15.VZN c.1-2011 o podmienkach pridelovania a byvania v bytoch urcenych na najom.pdf 256 KB
14.VZN c.4-2010 naklad. s odpadmi.pdf 147 KB
13.VZN c.3-2010 o dotaciach na MSSJ a SK.pdf 371 KB
12.VZN c.2-2010 o miest.poplatku za odpady.pdf 139 KB
11.VZN c.4-2009 o poriadku a cistote.pdf 136 KB
10.VZN c.3-2009 o_posk._jednoraz._davky_v_HN.pdf 170 KB
9.Zasady hospodarenia s majetkom obce PRIEVALY shvalene OZ Prievaly 13.10.2009.pdf 131 KB
8.VZN c.2-2008 miestne komuniknikacie.pdf 96.5 KB
7-VZN_c-1-2008_o_urceni_pravidiel_predaja.pdf 508 KB
6.Pracovny poriadok schvaleny OZ dna 14.12.2008.pdf 212 KB
5.Statut obce schvaleny OZ dna 31.08.2007.pdf 300 KB
5. Statut obce Prievaly zo dna 31.3.2015.PDF 3.43 MB
4.Rokovaci poriadok OZ Prievaly schvaleny OZ dna 23.08.2010.pdf 302 KB
3.Organizacny poriadok obce PRIEVALY zo dna 31.3.2015.PDF 4.83 MB
3.Organizacny poriadok obce PRIEVALY zo 14.12.2007.pdf 201 KB
2.DOMOV PORIADOK v NB.pdf 66.8 KB
1.Dodatok c.1 o sposobe uhrady za poskytovanu opatrovatelsku sluzbu.pdf 112 KB