Prievaly

oznamuje, že predáva dva stavebné pozemky v lokalite Ambrúvka na výstavbu dvoj-domov na pozemkoch evidovaných na LV 1194 v k.ú. Prievaly:

1. p.č. 1507/9 vo výmere 457 m2,
2. p.č. 1507/10 vo výmere 461 m2.

Uznesením OZ č.5/2009 B2 je navrhnutá cena 10 € za 1m2.
Predaj pozemkov sa bude schvaľovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.10.2009 záujemcom evidovaných v poradovníku na stavebné pozemky a prípadným ďalším vážnym záujemcom o individuálnu výstavbu s nasledovnými zmluvnými podmienkami:
1. výstavba dvojdomov bude podľa obcou stanoveného projektu, ktorý si stavebníci zaplatia na ich náklady,
2. kupujúci stavebník okrem ceny za pozemok uhradí aj poplatok za vklad do katastra,
3. predávajúca obec zabezpečí spoločne vydanie stavebných povolení konkrétnym stavebníkom,
4. obec zabezpečí stavebníkom všetky inžinierske siete po hranicu stavebného pozemku

Bližšie informácie sa poskytnú na Obecnom úrade v Prievaloch, alebo tel.kontakt: 0918 494 587.

Tatiana Beňáková
starostka