Prievaly
  • Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (v podstránke Tlačivá)
  • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
  • Kolaudačné rozhodnutie
  • Záväzné stanovisko obce
  • Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
  • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
  • Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
  • Iné doklady určené stavebným úradom
  • Správny poplatok - v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí v hotovosti do pokladnice mestského úradu