Prievaly
  • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (v podstránke Tlačivá)
  • Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
    a) situačný výkres
    b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
    c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
  • Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
  • Správny poplatok - v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí v hotovosti do pokladnice mestského úradu