Prievaly
  • Žiadosť o odstránenie stavby ( v podstránke Tlačivá)
  • Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
  • Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
  • Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
  • Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
  • Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
  • Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
  • Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností ( v podstránke Tlačivá)
  • Správny poplatok - v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí v hotovosti do pokladne mestského úradu