Prievaly
 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia ( v podstránke Tlačivá)
 • Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Záväzné stanovisko obce ( v podstránke Tlačivá)
 • Stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľností k umiestneniu stavby (v podstránke Tlačivá)
 • Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
 • Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
 • Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
 • Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
 • Návrh na nové využívanie územia
 • Správny poplatok : v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí v hotovosti do pokladnice mestského úradu