Prievaly
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke Tlačivá)
 • Opis odchýlok od stavebného povolenia
 • Geometrický plán
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • Správny poplatok - v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí v hotovosti do pokladne mestského úradu

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:

 • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu,
 • vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov,
 • inštalácie ústredného kúrenia, ...).
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
 • stavebný denník
 • zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
 • doklad o odstránení vád a nedorobkov
 • záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky