Prievaly

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

  • Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
  • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
  • Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
  • Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
  • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
  • Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete
  • Správny poplatok - v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu

Drobné stavby a stavebné úpravy sa ohlasujú na obecnom úrade v Prievaloch alebo sa doručujú na adresu:
OBEC PRIEVALY
Obecný úrad
906 34 Prievaly 189