Prievaly
  • 2x originál listu o prehliadke mŕtveho, podpísané a opečiatkované obhliadajúcim lekárom
  • Občiansky preukaz, zdravotná kartička zomrelého
  • Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
  • Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne