Prievaly
  • Žiadosť o výpis alebo odpis z RT (originálne tlačivo na obecnom úrade)
  • Občiansky preukaz alebo iný platný doklad s fotografiou (vodičský preukaz, cestovný pas a originál rodného listu)
  • Kolková známka v hodnote 4,00 €
  • Správny poplatok 1,50 € sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu