Prievaly
  • Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje (napr. po uzavretí manželstva či po úmrtí príbuzného)
  • Pri ďalšom výpise z matričnej knihy občan predloží občiansky preukaz
  • Správny poplatok - 5,00 € sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu

Matričný úrad Prievaly má prístup do centrálneho informačného systému matrík (CISMA), preto je možné vybaviť si výpis z knihy narodení, úmrtí či manželstiev aj priamo na našom Matričnom úrade, aj keď sa matričná udalosť stala v inom meste či obci.