Prievaly

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

 • Občiansky preukaz
 • Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
 • Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve alebo povolenie na pobyt
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
 • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu
 • Na mieste doterajšieho trvalého pobytu sa netreba odhlasovať, urobí to ohlasovňa nového trvalého pobytu

 

Potvrdenie o trvalom pobyte

 • Občiansky preukaz. Po prihlásení na trvalý pobyt občan dostane potvrdenie o pobyte pre účel zmeny občianskeho preukazu, toto potvrdenie je oslobodené od poplatku (ak si toto potvrdenie občan vyžiada neskôr, potvrdenie sa spoplatňuje)
 • Pri vydaní potvrdenia pre prvé vydanie občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku
 • Potvrdenie o trvalom pobyte pre iné účely než zmena občianskeho preukazu je spoplatnené
 • Správny poplatok - 5,00 € sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu

 

Zrušenie trvalého pobytu

 • Návrh podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
 • Občiansky preukaz
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľností - nie starší ako 3 mesiace
 • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť spoluvlastníkovi, ani jeho manželke(-ovi), či maloletému dieťaťu