Prievaly

Prvý úradný výpis z knihy manželstiev (sobášny list) sa vydáva bezplatne.
Snúbenci predložia matričnému úradu najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:


1. Slobodní:

- Originály rodných listov (nie výpisy)
- Platné občianske preukazy (OP nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte)

2. Ovdovelí:

- Všetky doklady ako v bode 1. a k tomu:
- Úmrtný list zomrelého manžela (ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela (ky) za mŕtveho (mŕtvu)

3. Rozvedení:

- Všetky doklady ako v bode 1. a k tomu:
- Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
- Ak chce uzavrieť manželstvo maloletá osoba od 16 do 18 rokov, alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, predkladá tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
- Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

4. Cudzinci:

- Všetky doklady ako v bode 1. a k tomu:
- Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
- Ak majú vyššie spomínané doklady písané v cudzom jazyku, je treba doložiť aj preklad súdneho tlmočníka.

Cudzinci predkladajú doklady najneskôr 30 dní pred uzavretím manželstva.