Prievaly
  • Občiansky preukaz
  • Ak ide o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
  • Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve alebo povolenie na pobyt
  • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
  • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
  • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu
  • Na mieste doterajšieho trvalého pobytu sa netreba odhlasovať, urobí to ohlasovňa nového trvalého pobytu