Prievaly
  • Občiansky preukaz. Po prihlásení na trvalý pobyt občan dostane potvrdenie o pobyte pre účel zmeny občianskeho preukazu, toto potvrdenie je oslobodené od poplatku (ak si toto potvrdenie občan vyžiada neskôr, potvrdenie sa spoplatňuje)
  • Pri vydaní potvrdenia pre prvé vydanie občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku
  • Potvrdenie o trvalom pobyte pre iné účely než zmena občianskeho preukazu je spoplatnené
  • Správny poplatok - 5,00 € sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu