Prievaly

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovník je povinný písomne alebo osobne na obecnom úrade oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Toto oznámenie musí obsahovať najmä meno a priezvisko vlastníka (resp. držiteľa) s adresou trvalého pobytu. Ďalej označenie psa, jeho vek, dátum nadobudnutia, umiestnenie psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa.

Daň za psa obec nevyrubuje platobným výmerom. Daň je splatná do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane je 4 € za jedného psa a kalendárny rok (bez rozdielu výšky, váhy a pod.). Za každého ďalšieho psa je sadzba 4 €.